۵ منبع آلوده کننده هوا به عنوان مهمترین نوع منابع آلاینده اولیه هوا به شما می آیند که شامل:

  1. کربن منو اکسید CO
  2. اکسید های نیتروژن NOX
  3. هیدروکربن ها HC
  4. اکسید های سولفور  SOX
  5. ذرات معلق

بیشترین میزان انتشار منواکسید کربن، ناکس ها و هیدروکربن ها از فرایند های نقل و انتقالات می باشد.

بیشترین میزان تولید SOx ها از احتراق می باشد و بیشترین میزان تولید ذرات و غبارها از منابع صنعتی می باشد.

هادی مرادی


لطفا این مطلب را با گذاشتن نظر کامل کنید