برچسب: چگالی کربن منو اکسید

  • منابع انتشار کربن منو اکسید اتمسفری

    منابع انتشار کربن منو اکسید اتمسفری

    کربن منو اکسید (co)یکی از فراوان ترین و آلوده کنندهاست که در اتمسفر پایین یافت می شود. به علت واکنش شدید با گلبول های قرمز برای انسان به شدت سمی و در غلظت هایی باعث مرگ می شود در تمامی دماهای بالاتر از نقطه جوشش (منفی 192 درجه سلسیوس) بی رنگ،بی بو و بی مزه […]