برچسب: دی اکسید های سولفور

  • مهمترین آلاینده های هوا

    مهمترین آلاینده های هوا

    5 منبع آلوده کننده هوا به عنوان مهمترین نوع منابع آلاینده اولیه هوا به شما می آیند که شامل: کربن منو اکسید CO اکسید های نیتروژن NOX هیدروکربن ها HC اکسید های سولفور  SOX ذرات معلق بیشترین میزان انتشار منواکسید کربن، ناکس ها و هیدروکربن ها از فرایند های نقل و انتقالات می باشد. بیشترین […]