مشخصات نویسندگان مقاله بررسی مطولبیت محل فعلی دفن پسماند با روش تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالع موردی: شهر شیروان)

هادی مرادی برزل آباد – کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری
چکیده مقاله:

در جهان امروز با افزایش رشد جمعیت به همراه شهرنشینی، پیشرفت تکنولوژی و صنعتی شدن ، شیوه زندگی پیشرفته و توسعه و افزایش رفاه در شهرها و متعاقبا نیاز بیشتر انسان به مواد مصرفی و همچنین کمبود آگاهی در مورد آسیب پذیری های محیطی در میان مردم، عامل هایی هستند که منجر به تولید بیش از حد زباله های جامد می شوند نیازهای مردم شهر از جمله تامین امنیت، مواد غذایی، و مدیریت پسماند شهری لزوم برنامه ریزی چشم انداز آینده را مشخص می سازد. در این پژوهش برای بررسی مناسب بودن محل دفن پسماند شیروان، وسعت محل کنونی دفن پسماند اندازه گیری و سپس وسعت موردنیاز برای دفن پسماندهای ۲۰سال آتی شهرستان محاسبه شد. پیش بینی های علمی پژوهش کنونی نشان می دهد که جمعیت سال ۱۴۱۷ شهرستان شیروان بالغ بر ۶۰۲۳۲ نفر خواهد بود که روند کاهشی جمعیت را نشان می دهد. این موضوع ممکن است به علت رشد منفی و همچنین عدم تعادل تولد با وفات و یا مهاجرت از شهر باشد. اگر نرخ رشد پسماند شهر در حدود نرخ رشد جمعیت در نظر گرفته شود -۱/۴۳ حجم کل زباله در ۲۰ سال آینده ۱۳۹۷ تا ۱۴۱۷ و ۷۶۱۲۶۷ متر مکعب خواهد بود. سپس مطلوبیت اراضی محل دفن با روش تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار GIS بررسی شد، بدین منظور معیارها و محدودیت های مورد نیاز برای دفن پسماند شناسایی گردید. نقشه های معیارها و محدودیت های ترسیم و براساس منطق بولین و فازی، استانداردسازی شدند. سپس ترکیب فازی SUM انجام گردید و مطلوبیت زمین های شهرستان شیروان و محل فعلی دفن پسماند با طبقه بندی سه گانه کل اراضی شهرستان مشخص شدند. در نهایت مشخص شد که محل فعلی دفن پسماند شیروان از نظر مطلوبیت در طبقه متوسط قر ار دارد علاوه بر آن وسعت کنونی محل دفن جوابگوی نیازهای ۲۰ سال آینده شهرستان نیست.

کلیدواژه‌ها:

پسماند شیروان، سیستم اطلاعات جغرافیایی، محل دفن پسماند، مدیریت پسماند، مدیریت شهری