مطالعه تمامی واکنش های شیمیایی موجود در طبیعت شیمی محیط زیست گفته می شود.

بررسی شیمی محیط زیست شامل:

۱) شیمی هوا یا اتمسفر

به بررسی شیمی لایه های هوا می پردازد که با  ارتفاع لایه های هوا تغییر می کند این تغییرات به علت تغییرات  به دلیل عواملی چون نور خورشید، غلظت مواد آلاینده، دما و مواد تشکیل دهنده آن لایه می باشد.

۲) شیمی آب (هیدروسفر)

مربوط به تمامی آبهای سطحی، زیر زمینی، یخچال ها و… می باشد.

۳) شیمی خاک (لیتوسفر)

به بررسی شیمی طبقات خاک می پردازد که به علت وجود نمک ها و مواد شیمیایی خاص دارای اهمییت است.

۴) شیمی موجودات زنده (بیوسفر)

بررسی تمامی موجودات زنده سطح زمین و محیطی که در آن حیات دارند را شامل می شود . محیط و موجودات زنده بر یکدیگر اثر می گذارند.

تعاریف بهتر و توضیحات دیگر را می توانید در قسمت نظرات بفرمائید.

جهت مشاهده پوستر در نمای بزرگتر کلیک کنید

http://hadimoradi.ir/wp-content/uploads/2019/08/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.png