با سلام

جهت انتشار یادداشت و یا مقاله در پایگاه خبری تحلیلی محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی ایران “زیست سیما” به اینجانب و یا سردبیر پیام دهید.

از طریق فرم زیر می توانید پیام خود را برای اینجانب ارسال کنید.در صورت نیاز به دریافت پاسخ  نام وایمیل واقعی خود را وارد کنید.

    http://hadimoradi.ir/wp-content/uploads/2019/08/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-1.jpg