منابع انتشار کربن منو اکسید اتمسفری

منابع انتشار کربن منو اکسید اتمسفری

کربن منو اکسید (co)یکی از فراوان ترین و آلوده کنندهاست که در اتمسفر پایین یافت می شود.

به علت واکنش شدید با گلبول های قرمز برای انسان به شدت سمی و در غلظت هایی باعث مرگ می شود در تمامی دماهای بالاتر از نقطه جوشش (منفی 192 درجه سلسیوس) بی رنگ،بی بو و بی مزه است چگالی 96/5 درصد هوا غیر قابل حل در آب همچنین توانایی اشتعال را دارد و با شعله آبی رنگ سوزد.

در انتشار این آلاینده منابع طبیعی و مصنوعی دخالت دارند در ابتدا تصور می شد که انتشار این آلاینده از طریق منابع مصنوعی بیشتر از انتشارهای طبیعی است که بعدها مشخص شد که مقدار انتشار از منابع طبیعی بسیار بیشتر از منابع مصنوعی است ولی همین قدر انتشار منابع مصنوعی نیز بسیار خطرناک می باشد و باید جلوی انتشار بیشتر گرفته و انتشار های قبلی کاهش یابد.

سهم منابع انتشار co

http://hadimoradi.ir/wp-content/uploads/2019/08/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86.jpg

منشا آلاینده مقدار به درصد
منابع مصنوعی 9.4
اقیانوس ها 3.9
منابع طبیعی 6.5
تخریب و رشد کلروفیل 2.6
اکسایش متان 77.6

هادی مرادی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.