اگر بره و یا توله ای از وحوش را تنها در طبیعت مشاهده کردید لطفا دست نرنید. یقینا مادر این حیوان با حواس جمع به دنبال بچه اش می آید.

متاسفانه برخی از افراد با دیدن این بره های تنها گمان می کنند که این بره گم شده و برای اینکه تلف نشود با خود به محیط شهری آورده تا نگهداری و یا تحویل محیط زیست  دهند، بهتر است چنین کاری نکنیم.

بره فوق حدود ۵ ماه پیش از مادرش جدا شده و امکان رهاسازی در طبیعت نداشته به همین منظور در این ۵ماه یکی از فعالان محیط زیست از آن نگهداری می کند. با تشکر از مسئولیت پذیری آقای درستکار که هزینه نگهداری، خوراک و دامپزشکی آنرا به عهده گرفته اند.