برچسب: آلودگی محیط زیست

  • آلودگی محیط زیست چیست؟

    آلودگی محیط زیست چیست؟

    آلودگی محیط زیست چیست؟ تغییرات در اجرا و ویژگی های تشکیل دهنده هر محیط  طوریکه این تغییرات به صورت مستقیم و غیر مستقیم حیات موجودات  زنده را به خطر بیاندازد. این یک تعریف کلی از آلودگی است تعاریف جامع تر رو می توانید از قسمت نظرات ارسال کنید.