آلودگی محیط زیست چیست؟

تغییرات در اجرا و ویژگی های تشکیل دهنده هر محیط  طوریکه این تغییرات به صورت مستقیم و غیر مستقیم حیات موجودات  زنده را به خطر بیاندازد.

این یک تعریف کلی از آلودگی است تعاریف جامع تر رو می توانید از قسمت نظرات ارسال کنید.